فیلم های آموزشی خواجه نصیر

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

 

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

آخرین مهلت تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

تکمیل ظرفیت رشته های غیرپزشکی وعلوم پزشکی

 

 

ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)