فیلم های آموزشی خواجه نصیر

 

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره

 

دانشگاه آزاد با سامانه صدای مشاور

 

به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی از طریق برگزاری آزمون در برای ورودی مهر 96 دانشجویان کارشناسی ارشد را جذب می نماید . این دانشگاه به دلیل دارا بودن هزینه های تحصیلی بالا طرفداران کمتری در بین دانشگاه ها دارد . از طرفی با توجه به سهولت قبولی در این آزمون عده زیادی از داوطلبان خواهان شرکت در این آزمون می باشند .

 

 

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔـﺰاري آزﻣـﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ : آزﻣﻮن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل  96 در  5 و 4 ، 3 خرداد ماه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

 

 

داﺷـﺘﻦ ﻣـﺪارك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ یا ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾـﺎ دﮐﺘـﺮي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﯾـﺎ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﯾـﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در ﺳـﺎل آﺧـﺮ ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات ﺧـﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ داوﻃﻠﺒــﺎن ﻣﺸــﻤﻮﻟﯽ ﮐــﻪ در ﻣﻘﻄــﻊ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﯾـﺎ دﮐﺘـﺮي ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻣـﯽ ﮐــﺮده اﻧــﺪ و ﺑــﻪ دﻟﯿـﻞ اﻧﺼــﺮاف ﯾــﺎ اﺧــﺮاج ﻣــﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﯾـﻦ آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .

 

 

 مطابق روال سال های گذشته انتخاب رشته کنکور ارشد 96 به بعد از اعلام نتایج موکول می شود. به این شکل که بین 4 تا 6 هفته بعد از برگزاری آزمون نتایج اولیه اعلام شده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 منتشر می شود. بعد از انتشار دفترچه هر کس حق دارد از بین رشته محل های معرفی شده در گروه آزمایشی ای که در آن شرکت کرده ، حداکثر 100 رشته محل را انتخاب کند.

 

 

داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﻨﺠﺶ و ﭘـﺬﯾﺮش داﻧﺸـﮕﺎه 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾـﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﮐـﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎل ﻣﯽ 800000 ﺑﺎﺷﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

 

ﺗﺒﺼﺮه : ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﭘـﺲ از ﺧﺮﯾـﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم اﻣﮑـﺎن ﺑـﺎزﭘﺲ ﮔﯿـﺮي آن وﺟـﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ از آﮔـﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿـﻮاﺑﻂ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﮐـﺎرت اﻋﺘﺒﺎري اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

 

داوﻃﻠﺒــﺎن ﭘــﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻗﯿــﻖ ﻣﻔــﺎد 47ﻣـﺎده دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻻزم اﺳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺟﻬـﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي و اﻃﻼﻋﺎت آزﻣـﻮﻧﯽ را روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ درج ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .

 

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از اﻗـﻼم اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد داوﻃﻠـﺐ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻻزم اﺳـﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻓﺎﯾـﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧـﻮد را ﻣﻄـﺎﺑﻖ آﻧﭽـﻪ در اداﻣـﻪ ﻣﻄـﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ آﻣﺎده ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

 

زﻣـﺎن و ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم از داوﻃﻠﺒــﺎن دوره ﺑــﺪون آزﻣــﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﺎل96  ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

 

نوشتن سوالات


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ورود ثبت نام

ورود

telegramm

سامانه انتخاب رشته مجازی(کلیک کنید)